Contact person in charge
        描述
        Xinjiang
        描述
        描述
        描述
        描述
        InnerMongolia
        描述
        描述
        描述
        描述
        描述
        描述
        Tjianjin
        描述
        Shandong
        描述
        描述
        描述
        描述
        描述
        描述
        Jiangsu
        描述
        描述
        Zhejiang
        描述
        描述
        描述
        描述
        描述
        Sichuan
        描述
        描述
        描述
        Hunan
        描述
        描述
        Guangdong
        描述
        描述
        Taiwan
        Gansu
        Ningxia
        Heilongjiang
        Jilin
        Liaoning
        Tibet
        Beijing
        Anhui
        Hebei
        Guangxi
        Fujian
        Chongqing
        Henan
        Shānxi
        Shǎnxi
        Qinghai
        Guizhou
        Yunnan
        Shanghai
        Hubei
        Jiangxi
        Hainan
        Principal
        Contact: Manager Wang
        Telephone:18738165552
        Area:Gansu、Ningxia、Heilongjiang、Jlin、Liaoning
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Liu
        Telephone:13733806307
        Area:Hebei、Anhui、Zhejiang
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Zheng
        Telephone:13783530515
        Area:Shanxi、Shanxi、Shandong、Qinghai
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Zhang
        Telephone:13733159262
        Area:Fujian、Guangdong、Guangxi
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Hu
        Telephone:13526570163
        Area:Tianjin、Henan、Chongqing
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Pan
        Telephone:13913574662
        Area:Jiangsu
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Wang
        Telephone:13674910590
        Area:Beijing、Xinjiang、Tibet
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Hui
        Telephone:13608688143
        Area:Shanghai、Sichuan、Guizhou、Yunnan
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        Principal
        Contact: Manager Song
        Telephone:15036128879
        Area:Hunan、Hubei、Jiangxi、Hainan
        After-sales phone:0371-63813832
        Regionaldirector
        描述
        描述
        Eye knowledge
        描述
        Eye knowledge
        • What is glaucoma? 2020-08-24
         Glaucoma is a group of diseases char...
         Glaucoma is a group of diseases char...
         Glaucoma is a group of diseases characterized by atrophy and depression of ...
        • What is a cataract? 2020-08-24
         Where a variety of reasons, such as ...
         Where a variety of reasons, such as ...
         Where a variety of reasons, such as aging, genetic, local nutritional disor...
        • Human crystals, which are made of pr...
         Human crystals, which are made of pr...
         Human crystals, which are made of protein and water, can become cloudy or c...
        • Unilateral or bilateral, two eyes ca...
         Unilateral or bilateral, two eyes ca...
         Unilateral or bilateral, two eyes can have successively, progressive vision...
        ag捕鱼王