Contact person in charge
         描述
         Xinjiang
         描述
         描述
         描述
         描述
         InnerMongolia
         描述
         描述
         描述
         描述
         描述
         描述
         Tjianjin
         描述
         Shandong
         描述
         描述
         描述
         描述
         描述
         描述
         Jiangsu
         描述
         描述
         Zhejiang
         描述
         描述
         描述
         描述
         描述
         Sichuan
         描述
         描述
         描述
         Hunan
         描述
         描述
         Guangdong
         描述
         描述
         Taiwan
         Gansu
         Ningxia
         Heilongjiang
         Jilin
         Liaoning
         Tibet
         Beijing
         Anhui
         Hebei
         Guangxi
         Fujian
         Chongqing
         Henan
         Shānxi
         Shǎnxi
         Qinghai
         Guizhou
         Yunnan
         Shanghai
         Hubei
         Jiangxi
         Hainan
         Principal
         Contact: Manager Wang
         Telephone:18738165552
         Area:Gansu、Ningxia、Heilongjiang、Jlin、Liaoning
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Liu
         Telephone:13733806307
         Area:Hebei、Anhui、Zhejiang
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Zheng
         Telephone:13783530515
         Area:Shanxi、Shanxi、Shandong、Qinghai
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Zhang
         Telephone:13733159262
         Area:Fujian、Guangdong、Guangxi
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Hu
         Telephone:13526570163
         Area:Tianjin、Henan、Chongqing
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Pan
         Telephone:13913574662
         Area:Jiangsu
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Wang
         Telephone:13674910590
         Area:Beijing、Xinjiang、Tibet
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Hui
         Telephone:13608688143
         Area:Shanghai、Sichuan、Guizhou、Yunnan
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         Principal
         Contact: Manager Song
         Telephone:15036128879
         Area:Hunan、Hubei、Jiangxi、Hainan
         After-sales phone:0371-63813832
         Regionaldirector
         描述
         描述
         Eye knowledge
         描述
         Eye knowledge
         • What is glaucoma? 2020-08-24
          Glaucoma is a group of diseases char...
          Glaucoma is a group of diseases char...
          Glaucoma is a group of diseases characterized by atrophy and depression of ...
         • What is a cataract? 2020-08-24
          Where a variety of reasons, such as ...
          Where a variety of reasons, such as ...
          Where a variety of reasons, such as aging, genetic, local nutritional disor...
         • Human crystals, which are made of pr...
          Human crystals, which are made of pr...
          Human crystals, which are made of protein and water, can become cloudy or c...
         • Unilateral or bilateral, two eyes ca...
          Unilateral or bilateral, two eyes ca...
          Unilateral or bilateral, two eyes can have successively, progressive vision...
         ag捕鱼王